ราชมงคลพระนคร ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกระดับการศึกษา

อัลบั้มรูปกิจกรรมแสดงความดีแก่บัณฑิต

ข่าวกิจกรรม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (TCAS 5) ตั้งแต่วันที่ 9 -22 มิถุนายน 2563 โดยเปิดรับสมัครใน สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วิชาเอกออกแบบแฟชั่น) และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์) นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม 02-665-3555 ต่อ 3053,3021 Facebook :CorporateCommunicationsITFD http://www.itfd.rmutp.ac.th

เลื่อนเปิดภาคเรียน 1/63 ⚡⚡

แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาควิชาเทคโนโลยีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

📌ปฏิทินการศึกษาhttp://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤติเมืองโควิด -19

# dekRMUTP  # ราชมงคลพระนคร # covid19

หนังสือรับรองเพื่อยื่นกู้ กยศ ผู้กู้รายใหม่

บุคลากร ฝ่ายกิจการนักศึกษา